Kategoriler
Alışveriş Sepetim

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

www.asyabarkod.com Üye Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Asya Barkod Fikret ÇINAR  (“asya barkod”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri İşleme Amaçları, Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebep

Shaya olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile işlemekteyiz;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Üyelik işlemlerinin tamamlanması, 
 • asyabarkod.com internet sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerin sağlanması,
 • asyabarkod.com internet sitesi üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz,
 • Siparişlerinizin işlenmesi, faturalarınızın düzenlenebilmesi ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi,

Shaya’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek ve karşılayabilmek,
 • Sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek için iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Shaya ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

Shaya’nın hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;

 • Shaya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması, anket ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirilmesi ve fırsatlar sağlanması,
 • Tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu amaçla tedarikçiler ile paylaşılması.

İşbu  Amaçlarla kişisel verilerinizi internet sitesi, çağrı merkezi ve e-posta kanalı ile  elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı
 • Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilerle Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi iş ortaklarımız işbu Aydınlatma Metni ekinde sunulmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Shaya; ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuatta öngörülen yöntemler ile Shaya’ya iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı          :

Asya Barkod Fikret ÇINAR

Mersis No     : 

-------------------------------------

Adresi          : 

 Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 (7-8-9) No:764 Okmeydanı / Şişli / İstanbul

E-mail          : 

 info@asyabarkod.com